Maandelijks archief: juni 2014

Bijstand Dwang Arbeid: een verslag

Plaats: Universiteit (onder Rechten faculteit), Kijk in ’t Jat straat, Groningen stad
Datum: 27 Juni 2014, 15:00 tot 19:00
Deelnemers: 72
Organisatie: Doorbraak (Brief en Video verslag.)

In de zaal staan de stoelen in een kring. Omdat er meer mensen komen dan in de kring passen ontstaat er een tweede ring, koffie en cake staan klaar. Het onderwerp is het zinloze werk dat mensen met een werklozen uitkering (bijstand) moeten doen, en de misstanden hier mee. Dit nieuwe beleid vloeit voort mede uit de Participatie-wet en de huidige bijstand wet. De Gemeenten voeren dit beleid uit. Het verzet hiertegen van deze ‘dwangarbeiders’ is actie gericht en leidt al tot resultaten.
Amsterdam

De eerste spreker is een ‘ex-dwangarbeider’ uit Amsterdam. Uitkeringsgerechtigden moeten georganiseerd worden, hetgeen in Amsterdam al wel gebeurd maar vanuit Groningen is tot op heden niets vernomen. Het werk dat de Amsterdamse werklozen moeten doen onder de dwang van het volledige verlies van uitkering bestaat bijvoorbeeld uit het takken rapen in het Amsterdamse bos. Direct in hetzelfde werkveld is er dan een hovenier bedrijf bezig hetzelfde werk te doen met een machine. Het werk is dus zinloos. Ander zogenaamd werk is uitbesteedt worden bij een kinderdagverblijf, die dan ineens gratis werknemers hebben hetgeen concurrentie vervalsing is ten opzichte van andere kinderdagverblijven die deze luxe niet hebben. De via bijstand gedwongen arbeiders wordt verteld dat als er niets te doen is bij het kinderdagverblijf, men maar bezig moet lijken, want dat staat mooi. Deze mensen kosten het kinderdagverblijf niets, wat leidt tot bizarre klusjes waar geen bedrijf iemand voor zou inhuren.

Gedetineerden met een taakstraf worden in dezelfde groepen gezet, zij aan zij met de via bijstand gedwongen arbeid. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat iemand in de bijstand een crimineel is. Het komt de bejegening vanuit de Gemeente ook niet ten goede. Een wrang verschil met de gedetineerden is dat zij weten wanneer de taakstraf voorbij is. Voor de bijstand dwang arbeid is dit niet duidelijk, omdat er niet genoeg normale banen zijn te vinden. Zij doen het werk of schijn-werk voor onbepaalde tijd.

De vraag wordt opgeworpen om een actie comité op te richten in Groningen. Een inteken lijst gaat rond, die aan het einde van de middag ongeveer 10 intekeningen telt. Een actie comité voor Groningen (voor de stad en mogelijk ook direct de provincie) is heden dus in staat van oprichting.

Lees het verslag van Jos Boersema op de website FNV Lokaal Groningen.

Advertenties

Dwangarbeid is het juiste woord

Dwangarbeid is de verkeerde naam voor de werkzaamheden van bijstandsgerechtigden op bijvoorbeeld het Hembrugterrein, betoogde PvdA-raadslid Dennis Boutkan vrijdag. Maar er is geen beter woord voor, en Boutkan maakt zich druk over de verkeerde zaken, aldus onder anderen SP-Kamerlid Sadet Karabulut.
PvdA-raadslid Dennis Boutkan beklaagt zich in Het Parool over de term ‘dwangarbeid’. Dit doet hij naar aanleiding van schriftelijke vragen van de SP-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad over feiten rondom het met chemicaliën en asbest vervuilde Hembrugterrein.

Bijstandsgerechtigden uit Amsterdam werden hier verplicht aan het werk gezet, op straffe van korting op de uitkering. Zij moesten vanaf oktober 2011 het gebied vrij maken van struiken en onkruid zonder beschermende maatregelen en zonder dat er een precies beeld was van de mate van vervuiling van het terrein. Er was geen vergunning voor het werken op terreinen met gevaarlijke stoffen en er waren geen gecertificeerde werkmeesters.

Hoewel de betrokken uitkeringsgerechtigden diverse keren aan de bel trokken dat er wellicht een gevaar voor hun gezondheid bestond, werd er weinig acht geslagen op hun protesten. Niet meer komen betekende een korting op de uitkering. Tegen deze wantoestanden protesteert Boutkan niet, hoewel mensen wellicht blijvende gezondheidsschade hebben opgelopen. Wel treft de term dwangarbeid hem in zijn hart, schrijft hij.

Wat hem in zijn hart had moeten treffen, is de gedwongen tewerkstelling onder het mom van re-integratie van mensen onder dreiging van een flinke korting op of zelfs intrekking van hun bijstandsuitkering. Dat betekent geen huur kunnen betalen, geen eten kunnen kopen en de zorgpremie niet kunnen voldoen.

Het ís namelijk dwangarbeid volgens de definitie van de Internationale Arbeidsorganisatie: ‘Onder dwangarbeid wordt arbeid verstaan die mensen onder bedreiging van straf, tegen hun wil, verrichten.’

Ieder weldenkend mens hoort daar tegen te zijn. De PvdA heeft er echter hard aan meegewerkt dat mensen zonder werknemersrechten, zonder veilige arbeidsomstandigheden en zonder salaris, moeten werken. Dat leidt tot verdringing van betaalde arbeid, ontduiking van het wettelijk minimumloon, niet-naleven van de cao en oneigenlijke concurrentie voor andere werkgevers.

Maar dat raakt sociaaldemocraat Boutkan niet in zijn hart. Sterker: hij bejubelt het feit dat mensen met veel werkervaring, die recent werkloos zijn geworden, via de Herstelling van de gemeente totaal zinloos ‘werknemersvaardigheden’ moeten opdoen. Schoenenpoetsen, strijken, takken rapen in het Amsterdamse Bos.

Zijn bewering dat door dit beleid meer dan vierduizend bijstandsgerechtigden aan het werk zijn geholpen, wordt niet gestaafd door de feiten. Schoolverlaters en uitstromers naar de Sociale Werkvoorziening zijn bij deze cijfers inbegrepen.

Boutkan doet een hartstochtelijk appèl op wethouder Arjan Vliegenthart afstand te nemen van de term dwangarbeid. Ondergetekenden doen een hartstochtelijk appèl op de PvdA-fractie daden te tonen en niet te vallen over woorden. Maak samen met ons zo snel mogelijk een einde aan werken zonder loon in Amsterdam. Werk moet lonen, te allen tijde, dat zou de Partij van de Arbeid toch moeten onderschrijven.

Piet van der Lende (Actiecomité Dwangarbeid Nee), Déjo Overdijk (de Bijstandsbond), Maureen van der Pligt (FNV) en Sadet Karabulut (SP)

Dwangarbeid is het juiste woord
Dwangarbeid is het juiste woord

Ingezonden brief verschenen in Het Parool op 30-06

Oorspronkelijk bericht:
http://dwangarbeidnee.blogspot.nl/2014/06/dwangarbeid-is-het-juiste-woord.html

Unieke samenwerking uitkeringsgerechtigden met hoogleraar Rijksuniversiteit in Groningen

Op vrijdag 27 juni 2014 vindt er van 15:00 – 18:00 uur een bijeenkomst plaats tegen de nieuwe participatiewet, in het harmoniegebouw van de universiteit.

Bijzonder aan deze bijeenkomst is dat deze door uitkeringsgerechtigden is georganiseerd in nauwe samenwerking met hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen: Prof. dr. G.J. Vonk. In het debat rond de tegenprestatie worden uitkeringsgerechtigden zelf zelden aan het woord gelaten. Uit verontwaardiging hierover biedt hoogleraar Gijsbert Vonk de uitkeringsgerechtigden in een college de ruimte voor een terecht tegengeluid binnen de muren van de universiteit. Hiermee zet Dhr. Vonk een aloude traditie voort, waarbij de universiteit een vrijplaats is voor ongebonden geesten. “Wat je moet doen is een eigen debat over dit thema organiseren. Zelf doen, dat is pas participatie”, aldus Gijsbert Vonk.

Hoogleraar Gijsbert Vonk, zegt in zijn artikel de “repressieve verzorgingsstaat” (Nederlands Juristen Blad 17-01-2014 afl. 2.: “In de sociale zekerheid is al geruime tijd een proces gaande om meer en strengere verplichtingen in het leven te roepen die steeds harder worden gesanctioneerd. Deze ontwikkeling kent duistere ondertonen. Zij verstoort de balans tussen rechten en plichten van uitkeringsgerechtigden en bedreigt de verheffende functie van de sociale zekerheid”.

Dwangarbeid als tegenprestatie voor het verzilveren van ieders recht op een uitkering is een aanslag op de rechten van uitkeringsgerechtigden. Dit roept om verzet. Verzet dat met succes al een aantal jaren door deelnemers aan deze bijeenkomst wordt georganiseerd. Doorbraak Leiden en Amsterdam, Actiecomité DwangarbeidNEE en individuele uitkeringsgerechtigden komen samen om vorm te geven aan verzet van onderop. Doorbraak Groningen nam het initiatief voor deze bijeenkomst.

Locatie:
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 28
Harmoniegebouw
Onder de boogjes, Bouwdeel 1314, 0014
Groningen

Meer weten over deze bijeenkomst of over de plannen voor protesten in Groningen? Neem contact op met Doorbraak Groningen: groningen@doorbraak.eu

Voor meer informatie over verplicht werken met behoud van uitkering: http://www.doorbraak.eu/category/themas/dwangarbeid/

(Zie ook agenda: https://www.indymedia.nl/node/23581 )