Maandelijks archief: december 2014

VANGNET, VERBINDING, VLIEGWIEL

draaimolen Op 12 december jl besprak de Groninger Gemeenteraad het Actieplan tegen de Armoede, zoals op papier gesteld door het College bestaande uit VVD, D’66. PvdA en GroenLinks. Dat de kritische kanttekeningen vooral moesten komen van de SP (Rosita van Gijlswijk) en de insprekers Beate de Ruiter (FNV Lokaal) en Hans Alderkamp (Cliëntenraad Sociale Dienst Groningen)mag dan ook geen verrassing heten.

Perspectief, zo wordt de poëtischer benaming van vangnet, verbinding en vliegwiel nog eens kernachtig samengevat.

Bij bestrijding van armoede moet de nadruk gaan liggen op het scheppen van perspectief op werk. En daarmee wordt 60% van het budget voor armoede (1,7 miljoen) gereserveerd voor het betrekken van maatschappij en bedrijfsleven bij de problematiek en oplossing van de groeiende armoede, ofwel op de onderdelen verbinding en vliegwiel.

De resterende 40% (1,1 miljoen) komt ten goede aan de Stadjerspas, de Witgoedregeling en bijdragen aan Tegemoetkoming chronisch zieken. (Tezamen het vangnet genoemd).
Voor zover de intenties.

De insprekers van FNV Lokaal en de Cliëntenraad hadden elk 3 minuten de tijd om hun gedegen kritiek samen te vatten. Nadat ook De SP (Rosita van Gijlswijk) haar bijdrage had gegeven, waren alle zwakke punten in het plan de revue al gepasseerd. Ik vat het betoog van de insprekers en de SP hieronder verkort samen:

• De Stad noemt zichzelf succesvol bij de bestrijding van armoede, maar is daarmee vooral succesvol voor de financiën van de gemeente zelf!
• Als 1 op de 5 kinderen opgroeit in armoede in Groningen, kan dat toch geen succes worden genoemd!
• Er zijn meer aanvragen voor geld uit het potje vangnet, maar de verstrekking is minder.
• De gemeente hanteert een ontmoedigingsbeleid bij de aanvraag van Stadjerspas (digitalisering) en Witgoedregeling.
• Het budget voor armoedebeleid verschuift naar financiering van participatie en daarmee naar de kosten van uitvoering (verbinding en vliegwiel) ipv directe armoedebestrijding (vangnet). Zo gaat er € 125.000 naar crowdfunding (SP : “Crowdfunding hoort toch geld op te leveren en geen geld te kosten?”). Er gaat € 200.000 naar cursussen “ De Kunst van het Rondkomen” (waar dames met een inkomen leren hoe je kunt rondkomen zonder!) en er wordt een award uitgeloofd van € 100.000 voor duurzame ondernemers. ‘t Mag wat kosten, allemaal.
• Met het vliegwiel vliegen de ID banen eruit in de hoop dat er andere banen gecreëerd kunnen worden!
• Werkende armen vallen buiten de boot. Negatieve insinuatie en stigmatisering (ook vanuit de gemeente) zijn mede oorzaak van de groei van de schuldenproblematiek. De gemeente kan meer doen om schulden te voorkomen.
• Onvoldoende gebruik van de Stadjerspas (welke minima heeft nog wel geld voor investering in een sportclub, theater of bioscoopvoorstelling?) moet onderzocht worden.

De bijdrage van de andere gemeenteraadsleden.

Algemeen waren de verwijzing en voortzettingen van de speelse bewoordingen in de nota. Opmerkingen over dynamiek en meebewegen, de opmerking dat armoede vele gezichten kent. D’66 waagde zelfs de uitspraak dat armoede een keuze is. Althans, dat de aanspraak op de Witgoedregeling een keuze is, dat je de vrijheid hebt je niet arm te voelen! Dat zij zelf iemand kende die zich niet arm voelde! Marten Toonder had hier wel raad mee geweten! Vrij algemeen was gelukkig ook de mening dat geld voor het armoedefonds geoormerkt dient te worden en niet mag worden gebruik voor algemene middelen.

Als toetje een staartje venijn van eigen hand:

• Gelukkig gaat de gemeente inzetten op het terugdringen van het energieverbruik van minima. Daarvoor is een potje van € 50.000 gereserveerd. De 17.000 minima in de stad kunnen dus binnenkort weer zo’n fijne energiebox verwachten, gevuld met aluminiumfolie om achter de radiatoren te plakken . Da’s mooi! Subsidies op zonnepanelen, op isolatie en dubbel glas en zelfs op energiezuinige, kekke, autootjes ..da’s toch meer iets voor huiseigenaren en mensen met een fijn inkomen!
• Dat de witgoedregeling terug is naar de aanschaf van energieslurpende tweedehandsjes die nog te goed zijn voor een transport naar Afrika, mag in het kader van de beperking van energiekosten voor de minima een grote lacher worden genoemd. Dat er nog steeds geen onderzoek is gedaan naar de mis match tussen de beschikking en de verdeling van het armoedefonds, is kwalijker.
• Speciaal als award voor de bijdrage van D’66 (armoede is een keuze) stel ik voor de 3de V (van Vliegwiel) te vervangen door D66. Zo ontstaat dan de prachtige samenballing VVD’66 die in 1 oogopslag duidelijk maakt dat het Groninger Bedrijfsleven in samenwerking met het Onderwijs een eind zullen gaan maken aan de oprukkende armoede. Belofte maakt schuld!

Hollis Brown

Advertenties

De Fraudewet faalt: Tienduizenden boetes blijken onterecht

uwvreselijk
Logo UWVreselijk

Op 1 januari 2013 werd de nieuwe Fraudewet van kracht. Boetes bij vermeende uitkeringsfraude werden hiermee vertienvoudigd. Het UWV paste de wet consequent onjuist toe en veroorzaakte daarmee een tragedie van ongekende omvang. Bij gebrek aan echte fraudeurs werd het fraudebegrip flink opgerekt, zodat vrijwel iedereen wel ergens op gepakt kon worden. Er zijn tienduizenden slachtoffers en met een gemiddelde boete van duizend euro loopt het schadebedrag in de tientallen miljoenen euro’s. Het drama overtreft hiermee het zzp-debacle, dat nog vers in het geheugen ligt.

Toen de Fraudewet werd ingevoerd was er veel kritiek, onder meer van de ombudsmanen van de Raad van State. Het UWV wuifde de kritiek weg en liet weten er graag mee aan de slag te gaan. Boetes uitdelen en mensen veroordelen tot eindeloos procederen is aan het UWV wel besteed. Ze namen 100 extra fraude-inspecteurs in dienst onder de voorwaarde dat ze zichzelf zouden terugverdienen. Daartoe werd vervolgens alles uit de kast gehaald.

Lees verder: http://www.uwvreselijk.nl/index.php/dossiers/beschuldigd-van-fraude/263-de-fraudewet-faalt-tienduizenden-boetes-blijken-onterecht

Verloren generatie dreigt door hoge jeugdwerkloosheid

VERLOREN GENERATIE DREIGT DOOR HOGE JEUGDWERKLOOSHEID
Na een studie aan het werk gaan, een huis kopen, een gezin stichten. Mooie plannen waar veel jongeren op dit moment een dikke streep door moeten trekken. Ze zitten werkloos thuis en solliciteren zich te pletter. 15,5 Procent van de Nederlandse jongeren heeft geen baan. Het Netwerk Jongeren FNV luidt de noodklok en heeft een Zwartboek Jeugdwerkloosheid gemaakt. ‘Met een netwerktraining en sollicitatiecursus gaan we de Jeugdwerkloosheid niet oplossen.’

Een van de initiatiefnemers van het Zwartboek is Biedjai Oepasie (32). Zelf is hij na het behalen van zijn master Bedrijfskunde en Environment and Resource Management, bijna drie jaar geleden, al aan het zoeken naar een baan. ‘Jeugdwerkloosheid is een collectief pro­bleem’, zegt hij. ‘Er zijn te weinig banen, waardoor jongeren niet aan het werk komen. Met als gevolg verdringing en een voortdu­rende ratrace. Jongeren geven zichzelf de schuld. Maar ook instanties zeggen: je doet niet goed je best, anders vind je vast wel een baan.’

VERLOREN GENERATIE
Biedjai weigert om tot de ‘verloren generatie’ te gaan behoren. Daarom is hij actief voor het Netwerk Jongeren FNV en wil hij zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor de vakbond. ‘Samen kun je echt iets bereiken’, zegt hij. Het idee voor een netwerk jongeren ontstond tijdens de grote FNV­manifestatie op 30 november 2013 in de Jaarbeurs. ‘Tijdens een eigen jongerenbijeenkomst hebben we papier rond laten gaan waar geïnteresseerden hun e­mail konden op­ schrijven’, vertelt Biedjai. ‘We zijn begonnen als de jeugdwerkloosheidgroep, maar al snel ontstond een echt netwerk en kregen we het idee het Zwartboek te maken.’ Via hun eigen netwerk en social media de­ den leden van het netwerk een oproep aan jongeren om hun ervaringen te delen. Net als Biedjai was ook interviewer Kevin Leijn (22) geschokt door de verhalen. Kevin studeert Internationale Betrekkingen en Organisaties in Leiden. ‘Ik zie dat de ratrace al op de middelbare school begint met bijvoorbeeld de komst van klassen voor excellente leerlin­ gen. Ook op de universiteit voel je de concur­ rentie. En op de arbeidsmarkt is het op het moment al snel: voor jou tien anderen.’
‘Er zijn 600.000 werklozen tegenover 100.000 banen’

BANENVERNIETIGINGSBELEID
En dat doet iets met je, weet Biedjai uit de interviews die hij hield. ‘Ik vond het schrij­nend om te zien dat mensen zichzelf de schuld geven’, zegt hij. ‘Jongeren zien het als een individueel probleem en vinden vooral dat zij zelf een oplossing moeten vinden. Ik zie de geestelijke toestand ach­ teruit gaan en ik zie veel naïviteit. Er zijn 600.000 werklozen tegenover 100.000 vacatures. Dat weten mensen niet en som­ migen denken dat het iets tijdelijks is. Het banenplan van de FNV gaat er vanuit dat het banenvernietingsbeleid van de regering zorgt dat de werkloosheid minstens tot 2020 hoog blijft. Geen prettig vooruitzicht.’
Met de oplossingen die de overheid aan­ draagt, daalt de jeugdwerkloosheid volgens Biedjai en Kevin voorlopig niet. ‘Met net­ werktrainingen en sollicitatiecursussen gaan we het echt niet redden’, zeg Kevin. ‘De overheid doet niet alleen onvoldoende om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan, ze houdt de jongeren ook nog eens voor de gek’, valt Biedjai hem bij. Toen de jongeren het zwartboek in oktober aanboden aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrokken ze van zijn reactie. ‘Minister Asscher reageerde geprik­ keld’, zegt Biedjai. ‘Hij vindt dat er geen extra maatregelen nodig zijn. Volgens de minister doet de overheid genoeg om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Wij weten wel beter.’

HERVERDELING
De houding van minister Asscher tijdens het aanbieden van het Zwartboek Jeugdwerkloosheid gaf de aanwezige jonge­ ren weinig hoop. ‘Er valt weinig te verwach­ten van de overheid’, zegt Biedjai. ‘Terwijl zij juist het goede voorbeeld zou moeten geven door de afbraak van de publieke sector te stoppen. Een herverdeling van werk is nood­ zakelijk. We moeten het werk eerlijker over de generaties verdelen. Als iemand met pensioen gaat, komt er niemand voor in de plaats. Het werk wordt verdeeld. Mensen die werken, krijgen hierdoor te maken met steeds grotere werkdruk. Een deel van de mensen is overwerkt en een deel van de mensen zit thuis. Dat is toch gek?’ Kevin vindt dan ook dat het hoog tijd is om de eis Gewoon Goed Werk te gaan inwilligen. ‘En dat kan wanneer we ons als jongeren organiseren. We willen in het netwerk een bewustzijn ontwikkelen. Het Netwerk Jongeren FNV moet een plek worden waar jongeren terecht kunnen met hun problemen op het gebied van werk. We kijken niet naar politieke kleur, maar staan als vakbonds­ mensen klaar voor alle jongeren, zowel studenten als werkende en uitkeringsgerech­ tigde jongeren.’

GEWOON GOED WERK
Ook Biedjai staat te popelen om zoveel mogelijk jongeren bekend te maken met het netwerk. ‘We willen jongeren op een leuke manier betrekken bij het vakbondswerk. De jonge generatie heeft veel talenten. Het zou zonde zijn als we die talenten niet zouden gebruiken in de maatschappij. We willen de jongeren bewust maken dat ze niet alleen staan. Als lid van de FNV maak je deel uit van een organisatie van 1,2 miljoen mensen. Waar politici het laten liggen, gaan wij verder. Gewoon Goed Werk krijg je niet door markt­ werking of de politiek. Maar door je aan te sluiten bij het Netwerk Jongeren FNV.’

Wil je je aansluiten bij het Netwerk Jongeren FNV? Meld je dan aan via diversiteit@abvakabo.nl

Link naar oorspronkelijke artikel:
http://leden.abvakabo.nl/8/nieuws/verloren-generatie-dreigt-door-hoge-jeugdwerkloosheid